monikawozowicz.pl Dane kontaktowe:
Ul. Piastowska 80/82 42-202 Częstochowa
Tel:+48 601 911 184 E-mail:m.wozowicz@interia.pl

EGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 §1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapeutyczny dla dzieci Active Baby Monika Wozowicz” prowadzącą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (dalej: „Praktyka”).
 2. Rodzaj Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna
 3. Praktyka działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 4. innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej.
 1. Praktyka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000213078 organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

 

 

§2.

CELE I ZADANIA PRAKTYKI

 1. Celem Praktyki jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 2. Do zadań Praktyki należy w szczególności:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;
 2. działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
 3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 4. inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§3.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Praktyka prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Praktyka udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
 1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 5. zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 
 6. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 7. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 8. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 9. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

 

§4.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet, znajdujący się w 42-200 Czestochowa, pod adresem: ul. Piastowska 80/82 Przychodnia Piast-Med

 

 §5.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz po indywidualnym umówieniu się z pacjentem. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się:
 1. bezpośrednio w gabinecie;
 2. telefonicznie;
 3. za pośrednictwem strony internetowej www.monikawozowicz.pl
 1. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego
 2. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce przed udzieleniem świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza,Blik.
 3. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
 1. okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
 2. udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
 3. zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
 4. udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 5. okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
 6. dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 1. Godzina wizyty podana przy rejestracji jest godziną rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w gabinecie na 10 minut przed pierwszą umówioną godziną wizyty.
 2. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
 3. Pacjent może odwołać wizytę (zmienić jej termin) na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania (zmiany terminu) wizyty po tym terminie, Praktyka jest uprawniona do dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej (zmienionej) po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 4. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
 5. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§6.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Praktyka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Praktyka zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.

 

 §7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;
 1. Wszyscy pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU PRAKTYKI

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane przez„ Gabinet Fizjoterapetyczny dla dzieci Active Baby Monika Wozowicz

 

 

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

 

CENA BRUTTO

 

 

MASAŻE LECZNICZE

 

Masaż leczniczy – całościowy (60 minut)

150 zł

 

Masaż leczniczy – częściowy (30 minut)

100 zł

 

 

KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

Konsultacja fizjoterapeutyczna (dzieci)

150 zł

 

Terapia Ndt Bobath 1raz w tygodniu

150 zł

   
 

Terapia Ndt Bobath 2 razy w tygodniu

 

130 zł

 

ACTIVE BABY Monika Wozowicz - Rehabilitacja dzieci ⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐
I highly recommend Mrs. Monika, she helped our baby out of asymmetry. Additionally, she is a very nice person and has a great approach to children ☺
Aleksandra 2023.10.04 — 8 months ago
⭐⭐⭐⭐⭐
Very professional and great approach to children. Mrs. Monika patiently answers every question, and the visit is completely stress-free. I recommend it to all parents!
Anna Kaczmarek 2022.05.19 — 2 years ago
⭐⭐⭐⭐⭐
Great, my daughter, under Mrs. Monika's care, was making more and more progress each week. Currently, my daughter is developing great. There is no trace of what we came to Mrs. Monika for rehabilitation with.
Edyta Rz. 2021.05.10 — 3 years ago